Harmonogram smluvní dokumentace

Jednotlivé smlouvy uzavřené v průběhu projektu 

1. Rezervační smlouva

 • prodávající umožní zájemci v rezervační lhůtě 21 dnů (dále jen jako „rezervační lhůta“) uzavřít s prodávajícím Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž obsahem bude závazek smluvních stran v budoucnu uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví zájemcem vybrané bytové jednotky, včetně určení budoucí kupní ceny, způsobu financování a platebních podmínek, jakož i podrobnou specifikace předmětu převodu (dále jen jako „SBSK“),
 • prodávající se zavazuje, že po dobu rezervační lhůty neuzavře SBSK pro bytovou jednotku s jinou osobou, než se zájemcem,
 • zájemce uhradí prodávajícímu nejpozději do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy rezervační zálohu, která bude okamžikem uzavření SBSK zúčtována s první splátkou kupní ceny bytové jednotky,
 • zájemce obdrží při podpisu rezervační smlouvy vzorové znění SBSK, přičemž případné připomínky k ní zájemce sdělí prodávajícímu e-mailem do 7 dnů ode dne podpisu rezervační smlouvy.

2. Smlouva o budoucí smlouvě kupní

 • obsahem smlouvy je vzájemný závazek zájemce a prodávající uzavřít v budoucnu kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k bytové jednotce ve prospěch zájemce;

3. Kupní smlouva

 • předpokladem uzavření této smlouvy je splnění podmínek smluvních stran dle SBSK, tj. 
  • provedení vkladu prohlášení vlastníka s vymezením jednotek do příslušného katastru nemovitostí,
  • vydání kolaudačního souhlasu pro užívání budovy,
  • zaplacení kupní ceny ze strany zájemce v plné výši.

4. Protokol o předání a převzetí bytu

 • prodávající předá bytovou jednotku do užívání zájemce nejpozději do 10 pracovních dní ode dne zápisu vkladu vlastnického práva ve prospěch zájemce.

Náklady na vyhotovení veškeré smluvní dokumentace (služby pověřené advokátní kanceláře, poplatky za ověření pravosti podpisu, správní poplatky za vklad vlastnického práva, potvrzení o úhradě části kupní ceny pro financující banku, ne však náklady na případnou revizi dokumentů zájemcem) nese prodávající. 

Platební kalendář úhrad kupní ceny

Harmonogram splátek

 1. Rezervační záloha ve výši 150.000,-Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) bude zájemcem uhrazena nejpozději do pěti (5) dní po podpisu rezervační smlouvy;
 2. Záloha ve výši 20 % z kupní ceny bude zájemcem uhrazena nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní;
 3. Záloha ve výši 55 % z kupní ceny bude zájemcem uhrazena nejpozději do deseti (10) dnů ode dne provedení vkladu prohlášení vlastníka s vymezením jednotek do příslušného katastru nemovitostí;
 4. Doplatek kupní ceny bude zájemcem uhrazen nejpozději do deseti (10) dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání budovy, vždy však před podpisem kupní smlouvy.
 5. Konkrétní výše záloh kupní ceny, jako i její dodatek bude vždy obsahem smlouvy o budoucí smlouvě kupní v závislosti na výši kupní ceny. 

Konkrétní výše záloh kupní ceny, jako i její dodatek bude vždy obsahem smlouvy o budoucí smlouvě kupní v závislosti na výši kupní ceny. 

Součinnost při využití hypotečních úvěrů

V případě financování koupě bytové jednotky ze strany zájemce pomocí hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření se Investor zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost financující bance zájemce a jednat o detailních platebních podmínkách financující banky zájemce.